Online fotótanfolyam

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Takács József egyéni vállalkozó (3527 Miskolc, Ady Endre út 14/a., adószám 67426281-1-25) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Online fotótanfolyamra előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1.  A szolgáltatás leírása

A szolgáltató a 65 leckéből álló fotótanfolyamot biztosítja az előfizető számára. A leckék tartalma a https://www.onlinefototanfolyam.hu/a-tanfolyam-leckei/ oldalon megtekinthetőek és lehetőség van az Online fotótanfolyam 5 leckéjének ingyenes kipróbálására.

1.1.A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1.1. A szolgáltatás kipróbálása: Lehetőség van az Online fotótanfolyam 5 leckéjének ingyenes kipróbálására

1.1.2. Az előfizető a honlapon a „Fotótanfolyam ingyen” menüpontra kattint, majd az adatok megadása után a „mehet” gombra kattint.

1.1.3. A feliratkozást követően egy e-mailt küldünk, amelyben megerősítheti feliratkozási szándékát az adott linkre kattintva!

1.1.4. A megerősítést követően 24 órán belül elküldjük az Online fotótanfolyam első két ingyenes leckéjét, majd a következő három ingyenes leckét két nap múlva küldjük el.

Az ingyenes leckék elküldéséhez a következő adatokat kell megadni:

  • név
  • e-mail cím

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Jelen ÁSZF 2016. január hónap 11. napjától hatályos.

3. Az ÁSZF alanyai:

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Bíbor Kiadó Bt. mint Szolgáltatóra, másrészről az Online fotótanfolyam szolgáltatás Előfizetőire.

a) Szolgáltató: Takács József egyéni vállalkozó (székhelye: 3527 Miskolc, Ady Endre u.14/a), adószám: 67426281-1-25, elektronikus levelezési címe: onlinefototanfolyam@gmail.com

b) Előfizető: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

c) Ingyenes leckék kipróbálása: az ÁSZF 1.1.1. - 1.1.4. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése.

4. A szerződés létrejötte:

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. 

4.4. Előfizető  jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt Online fotótanfolyam személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező Online fotótanfolyammal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.3. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

  • a szolgáltatás díja a Szolgáltató oldalán a https://www.onlinefototanfolyam.hu/megrendeles/ menüpont alatt található
  • az ingyenes leckékre feliratkozva, az Online fotótanfolyam 5 leckéje ingyenesen kipróbálható
  • fizetési határidő: a Szolgáltató által küldött megrendelés visszaigazolását, vagy számla kiállítását követő 7. naptári nap

5.4. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.5. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az aktuális akciókról, változásokról, az Online fotótanfolyamot és a szolgáltatásokat érintő hírekről. Előfizető jogosult az onlinefototanfolyam@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

5.6.  Természetes személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt, a https://www.onlinefototanfolyam.hu/a-tanfolyam-leckei/ oldalon megismert Online fotótanfolyam biztosítására a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

6.2. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.
A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt Online fotótanfolyam felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3. A Szolgáltató köteles az Online fotótanfolyamot karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

6.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

6.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy esetén: Előfizető cégnevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.)
A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 5. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7.  A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

-       a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

-       nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;

-       természetesen személy Előfizető halálával;

-       felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

7.2. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés kötést megelőzően a https://www.onlinefototanfolyam.hu/vasarloi-tajekoztato/ (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) útján tesz eleget.

7.3. Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg az Online fotótanfolyam teljes anyagát tartalmazó linket el nem küldtük a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

7.4. A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

7.5. A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

Szolgáltató e-mail címe: onlinefototanfolyam@gmail.com

Előfizető e-mail címe: a regisztrációkor megadott e-mail cím.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

8. Fizetési módok

8.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

A fizetés történhet:

  • készpénzben, a szolgáltató székhelyén (3527 Miskolc, Ady Endre u. 14/a.) előzetes időpont egyeztetés után
  • átutalássalTakács József ev. bankszámlájára: (Raiffeisen Bank) 12046119-00666573-00100000
  • postai csekkel az alábbi címre: Takács József, Miskolc, Ady Endre u. 14/a. 5/53.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás (Online fotótanfolyam) használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

9.2. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a www.onlinefototanfolyam.hu oldalain található képek, videók, szövegek, e-FOTOfüzetek a Szolgáltató tulajdonát képezik.

9.3. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

9.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

9.5. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az Online fotótanfolyam felületén (www.onlinefototanfolyam.hu) jól látható módon köteles elhelyezni.

10. Vis major

10.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

10.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4. A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11.Vegyes rendelkezések

11.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

11.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

11.3. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Miskolc, 2016. január 11.

Az Általános szerződési feltételek letölthető formában az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

altalanos-szerzodesi-feltetelek-online-fototanfolyam.pdf